Nieuws | 28 oktober 2022
Gemeente Zwolle steunt Hof van Welbevinden

De gemeente Zwolle ondersteunt de stichting Hof van Welbevinden om ‘Positieve Gezondheid‘ uit te rollen in de wijk Stadshagen. Dit blijkt uit de beslisnota voor de raad van 11 oktober 2022. Hieronder geven we aan welke delen uit deze beslisnota van toepassing zijn op de stichting Hof van Welbevinden. De raad moet over de voorstellen nog wel een besluit nemen. 

Uit de Beslisnota voor de raad:

In het coalitieakkoord 2022-2026 is opgenomen dat we de komende bestuursperiode meer ruimte en ondersteuning willen geven voor/ aan initiatieven van Zwollenaren.

Hiervoor is structureel € 100.000,- gereserveerd in dit akkoord voor bewonersinitiatieven. Bij deze begroting stellen we voor het budget te verhogen naar € 150.000,- per jaar tot en met 2026. Dit bovenop bestaande beschikbare middelen uit het budget Initiatiefrijk Zwolle en de premie buurinitiatieven (voor kleinschalige initiatieven). In het kader van de begroting 2023 stelt het college voor de volgende uitvoering geven aan de aangenomen moties:

8.2. College stelt voor op de volgende wijze uitvoering te geven aan de betreffende motie De motie

19-2 “Steun voor initiatief ideeënmarkt sportcomplex CSV’28” is tijdens de raadsvergadering van 19 september door het college in pré-advies genomen. De motie roept op om de notitie over inwonerbetrokkenheid (een notitie van de Raadswerkgroep Inwonerbetrokkenheid van 13 juli 2022) te steunen en roept he het college dit voorstel te betrekken bij de Begroting 2023. In bijgevoegde informatienota is de appreciatie van de motie door het college opgenomen. De ideeën die door partijen zijn bedacht rondom sportcomplex CSV’28 in de buurt Breecamp en met betrekking tot positieve gezondheid zijn waardevol. Juist in een buurt waar de sociale samenhang onder druk staat en afstand tot beschikbare voorzieningen ervaren wordt. Niet alle ideeën zijn voldoende uitgewerkt om daar nu (structureel) financiële middelen aan toe te kennen. Wel zijn er kansen voor een vervolg en concrete uitwerking van diverse van de ideeën. De ideeën zijn uit te splitsen in drie onderdelen:

  1. De buitenruimte tussen de voetbalvelden multifunctioneel inrichten waardoor zowel de voetbal als bewoners uit de buurt hier gebruik van kunnen maken. Hiervoor wordt gedacht aan een calisthenics-park (is inmiddels gerealiseerd), een pluk-/moestuin, een jeu-de-boules-baan, uitdagende speeltoestellen en een koffie/thee-kraampje voor zowel de voetbal als gebruikers van de zone.
  2. De kantine omturnen van enkel sportkantine naar buurt-sport-kantine. Hierdoor ontstaat er een ontmoetingsplek voor de buurt.
  3. In al deze ontwikkelingen het gedachtengoed van positieve gezondheid betrekken en tevens de ambitie hebben om dit gedachtengoed breder uit te rollen over de wijk door beïnvloeding van lopende initiatieven en stimuleren van nieuwe initiatieven.

13 Datum 11 oktober 2022 12/13 voorstel Het college stelt voor:

  • Om voor onderdeel 1 nu geen bedrag te reserveren, maar voor de afzonderlijke onderdelen bij te dragen vanuit de Buurtbonus. De Buurtbonus is bedoeld voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de wijkopgaven en één van de wijkopgaven is het versterken van de ‘sociale cohesie’ waar deze initiatieven passend bij zijn. De financiering kan dan gekoppeld worden aan uitgewerkte plannen.
  • Om voor onderdeel 2 bij de begroting 2023 een bedrag van € 30.000,- beschikbaar te stellen op basis waarvan de meerwaarde van de openstelling voor de buurt verder onderzocht kan worden, er financiële ruimte ontstaat voor een bredere openstelling en bekostigen van onkosten. Concrete activiteiten kunnen het komende jaar, op basis van uitgewerkte voorstellen, van een gemeentelijke bijdrage worden voorzien vanuit het budget Premie op Actie. Na 1 jaar kan afgewogen worden of er daadwerkelijk meerwaarde is bereikt en toegewerkt kan worden naar een sluitend businessplan met waar nodig financiering via andere meer structurele stromen voor de jaren daarna.
  • Om voor onderdeel 3 bij de begroting 2023 een bedrag van € 25.000,- te reserveren onder voorwaarde dat in samenspraak een plan wordt uitgewerkt voor de komende 2 jaar en na 2 jaar een evaluatie wordt ingebouwd op basis waarvan we de meerwaarde kunnen bepalen en een vervolg kunnen afwegen. Daarnaast kunnen initiatiefnemers een subsidieaanvraag indienen in het kader van de subsidieregeling positieve gezondheid (maximaal € 15.000,-).

De gereserveerde middelen à € 25.000,- voor onderdeel 3 worden op een in te richten stelpost binnen de begroting 2023 gezet, in afwachting van concrete besteding. De benodigde € 30.000,- voor onderdeel 2 wordt bekostigd door inzet van algemene middelen.

8.3. Werkwijze nieuwe initiatieven in 2024 en verder
De raad wordt op de gebruikelijke momenten binnen de beleidscyclus geïnformeerd over de besteding van dit budget in 2023. Ten aanzien van eventuele nieuwe initiatieven voor 2024 en verdere jaren is het voorstel dat deze jaarlijks voor het zomerreces van de raad in handen van het college worden gesteld. Dit zodat deze voorstellen op een adequate en afgewogen wijze kunnen worden vertaald naar de begroting van het opvolgende jaar.

Risico’s
De risico’s staan beschreven in de paragraaf “Weerstandsvermogen en risico’s” en in de vertrouwelijke risicoparagraaf.

Financiën
Voor het totaal overzicht van de bestedingsvoorstellen wordt kortheidshalve verwezen naar de betreffende paragraaf in de begroting. Met het vaststellen van de Begroting 2023 stelt de raad de programmabudgetten vast, inclusief de bestedingsvoorstellen en de vervangingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn onderdeel van de beleidsparagraaf investeringen.