Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Het gaat over prettig en veilig leven, over zinvolle tijdsbesteding, over contacten, over jezelf zo lang mogelijk kunnen redden. Met deze brede en persoonlijke kijk op gezondheid bereiken we meer. We willen zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen en buurtinitiatieven met elkaar verbinden. Het doel: van betekenis zijn voor de inwoners van Stadshagen en ondersteunen bij wat zij belangrijk vinden in hun leven.

Wat levert Hof van Welbevinden op?

We stimuleren en faciliteren actief onderlinge samenwerkingen. Door instanties te ondersteuning in hun behoeftes om bewoners in een gezonder, gelukkiger en betekenis volle omgeving te laten leven. We gaan uit van de veerkracht van de mens die ook de regie wil houden. Deze persoonlijke benadering biedt organisaties kansen om het aanbod in zorg en welzijn beter te laten aansluiten bij de behoefte vraag. De stichting Hof van Welbevinden wil een verbindende schakel zijn tussen de bewoner in de wijk, sociaal maatschappelijke organisaties en faciliterende organisaties met als doel het gevoel van welbevinden binnen de wijk te stimuleren, te versterken, te versnellen en te vergroten. De stichting is geen partij met belangen, maar ondersteuner van het proces.

Wat willen we in Stadshagen bereiken?

We willen inwoners, organisaties en overheden helpen en ondersteunen bij een gezonde leefstijl en veilige leefomgeving en meer welbevinden. Maar ook inspireren om anders te denken, om van daaruit tot nieuwe inzichten en verbindingen te komen over samenwerken.

Hoe doen we dat?

We zijn een lerende groep enthousiaste wijkbewoners, die zich bewust zijn van het feit dat als je niet lekker in je vel zit, al kan de wereld om je heen nog zo mooi zijn en goed georganiseerd, maar zo ervaar je dat niet. We werken aan de geselecteerde projecten - die op deze website worden benoemd - vanuit de visie van Machteld Hubert over gezondheid. (vragenlijsten.mijnpositievegezondheid.nl) Alle hierbij betrokken organisaties richten zich op de bewoner. De tot nu toe opgedane ervaringen leren ons: Om tot succes te komen is een belangrijk element de sociale verbinding met jezelf en met elkaar. Hiermee wordt een veilige omgeving gecreëerd die leidt tot een bijzonder samenwerking.

Trendbreuk creëren

Wat we vooral niet willen is bestaande zaken en initiatieven overnemen en daarmee het eigenaarschap bij partijen ondermijnen. We proberen organisaties en verenigingen te motiveren en te stimuleren. Het is van belang dat de bewoners zelfredzaam en samenredzaam worden en/of blijven. Hierbij willen wij hen helpen en handvatten aanreiken maar we moeten het hen niet te gemakkelijk maken zodat ze achterover gaan leunen en zeggen: “Oké, regel het maar voor me”. De bewoners worden juist geactiveerd om het heft weer in eigen handen te nemen. Hierin is eigen verantwoordelijkheid heel belangrijk, het gaat om het algehele welbevinden. Kortom, het eigenaarschap blijft bij de verschillende gremia waarbij het Hof van Welbevinden graag bereid is als aanjager op te treden, mee- en vooruit te denken en in het leggen van verbindingen.